SZYBKICH ŻÓŁWI

Zbiórka 08.06.2018r.Zbiórka 27.05.2018r.


Zbiórka 11.05.2018r.  

" To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem."/J 15,12/

Zbiórka 22.04.2018r.


"Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: « To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz do mnie?» Jezus mu odpowiedział:  « Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przychodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie».  /Mt 3,13-17/

Zbiórka 13.04.2018r. - DAR ROZUMU

"Twardo stój przy swoim przekonaniu
i jedno miej tylko słowo.
Bądź skory do słuchania,
a odpowiadaj po namyśle.
Jeśli znasz się na rzeczy, odpowiedz bliźniemu,
a jeśli nie, rękę twą połóż na ustach". /Syr 5, 10-12/Zbiórka 25.03.2018r. - DAR UMIEJĘTNOŚCI


"Oby mi Bóg dał słowo odpowiednie do myśli
i myślenie godne tego, co mi dano,
On jest bowiem i przewodnikiem Mądrości,
i tym, który mędrcom nadaje kierunek.
W ręku Jego i my, i nasze słowa,
roztropność wszelka i umiejętność działania." /Mdr 7, 15-16/


Zbiórka dodatkowa 24.03.2018r. - WIELBIMY JEZUSA NASZEGO KRÓLA


"ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze.  A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno:
Hosanna Synowi Dawida!
   Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie!
Hosanna na wysokościach! " /Mt 21, 8-9/

Przygotowanie palm na Niedzielę Palmową

                                                                                   

                                                                               

Zbiórka  09.03. 2018r.
Dar Bojaźni Bożej.
"Bojaźń Pańska to chwała i chluba,
Bojaźń Pańska zadowala serca,
daje wesele, radość i długie życie." /Syr 1, 11-12/


W podchodach uczestniczyliśmy,
materiały do pracy znaleźliśmy,
i piękne dekoracje wielkanocne wykonaliśmy.Zbiórka 25.02.2018r.

Dar męstwa.
"Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą (...)
Do każdego więc, który się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie." / Mt 10, 28a. 32/


Zbiórka 09.02.2018r.

Dar pobożności.

"Błogosławieni, których droga nieskalana,
którzy postępują według Prawa Jahwe.
Błogosławieni, którzy zachowują Jego upomnienia,
całym sercem Go szukają,
którzy nie czynią nieprawości,
lecz kroczą Jego drogami." /Ps 119, 1-3/

Zbiórka 28.01.2018r.

Dar rady.
"Teraz posłuchaj rady, jaką ci daję, a Bóg niechaj będzie z tobą: Sam bądź przedstawicielem swego ludu przed Bogiem i przedstawiaj Bogu jego sprawy. Pouczaj lud dokładnie o przepisach i prawach, i pouczaj go o drodze, jaką winien chodzić, i o uczynkach, jakie winien spełniać. Mojżesz usłuchał rady swego teścia i uczynił wszystko, co mu powiedział." /Wj 18,19-20.24/Zbiórka 12.01.2018r. 

Dar mądrości.
"Cała mądrość od Boga pochodzi, jest z Nim na wieki. (...)
To Pan ją stworzył, przejrzał, policzył
i wylał na wszystkie swe dzieła,
na wszystkie stworzenia według swego daru,
a tych, co Go miłują, hojnie nią wyposażył." Syr 1. 9-10

 Rad babci i dziadka chętnie słuchamy, 
 laurkę - znak miłości i wdzięczności im damy.
Zbiórka 22.12.2017r.
MIECZ SŁOWA BOŻEGO

Ef 6, 17-18a:

"Weźcie też hełm zbawienia i miecz Ducha, to jest słowo Boże - wśród wszelakiej modlitwy i błagania. Przy każdej sposobności módlcie się w Duchu!"


Zbiórka 10.12.2017r.
-Eucharystia
- Apel - otwarcie próby
- Kiermasz kartek świątecznych

 
Zbiórka 26.11.2017r.
RADOSNY DAWCA

2 Kor 9,7b:


"Radosnego dawcę miłuje Bóg" Przygotowywanie kartek świątecznych na kiermasz.


Zbiórka 10.11.2017r. MODLIMY SIĘ ZA NASZĄ OJCZYZNĘZbiórka 22.10.2017r,
BOŻA PIECZĘĆ NA NASZYM SERCU

2 Kor 1, 21-22:

"Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie, i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć, i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych".


Zbiórka 13.10.2017r.
JESTEŚMY BOŻĄ SADZONKĄ

Prz 20,11:

"Już chłopca można poznać po zachowaniu, czy prawe i czyste będą jego czyny".


Zbiórka 24.09.2017r.
WY JESTEŚCIE ŚWIATŁOŚCIĄ ŚWIATA

Mt 5, 14-16:

"Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie."Zbiórka 08.09.2017r. 
WSZYSCY JESTEŚMY BRAĆMI I SIOSTRAMI W CHRYSTUSIE

Mk 3, 34-35:

"I spoglądając na siedzących dokoła Niego rzekł: Oto moja matka i moi bracia.
 Bo kto pełni wolę Bożą, ten Mi jest bratem , siostrą i matką".

Komentarze